Family Med Care - Loader

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.,Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://ogolnopolskaprzychodniaonline.pl/

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 • Usługodawca – FAMILY MED CARE z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów, NIP 8133746530: REGON 367345654
 • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym: https://ogolnopolskaprzychodniaonline.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Serwisie;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom,którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
 • aktywne konto poczty e-mail.

 

 1. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
 • w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
 • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

 

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

 

 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 

 1. W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi:
 • konsultacje lekarskie online
 1. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

 

 1. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy serwisu kontakt@ogolnopolskaprzychodniaonline.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszego regulaminu.

 

 1. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.

 

 1. Plan konsultacji jest przez Usługodawcę układany na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad medyczny).

 

§ 4. Warunki nabywania usług

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • telefon
 • e-mail

a także  dokonać zapłaty.

 

 1. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 

 1. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
 • płatności elektroniczne (PayU).

 

 1. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Serwis skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

 

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

 

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  a) drogą mailową na adres: fmc.medcare@gmail.com
  b) drogą pocztową na adres: FAMILY MED CARE , ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

 

 1. Klient w w reklamacji powinien wskazać:
 • swoje imię i nazwisko,
 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
 • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

 

 1. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

 

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jejzgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

 1. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

 

 

§ 6. Informacje dla Konsumentów

 

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywa niareklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 

 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałegopolubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
 3. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, doktórej statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległośćumowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiemkosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia odumowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie siętym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu odumowy także w inny sposób.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nieprzysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającakrótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronęzdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swójcharakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodnionaprzy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie makontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał wceludokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inneusługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż częścizamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowyprzysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy oprenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczonodzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminudo odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawaodstąpienia od umowy.

 

 

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

 

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy ztytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 

 

§ 9. Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

 

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

 

Dane Usługodawcy:

FAMILY MED CARE
ul. Kolejowa 1
35 – 073 Rzeszów
e-mail: fmc.medcare@gmail.com

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest toobowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmypoinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

 

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 1. Adresat:
  FAMILY MED CARE
  ul. Kolejowa 1
  35 – 073 Rzeszów
  e-mail: fmc.medcare@gmail.com

 

 1. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKA PRZYCHODNIA ONLINE

Odpowiedzialność pacjenta

Podczas porad medycznych duża odpowiedzialność spoczywa na samym pacjencie.

Procedura porad obejmuje wypełnienie formularza z wywiadem zdrowotnym, w którym pacjent podaje prawdziwe informacje o swojej kondycji zdrowotnej i dzieli się ze specjalistą wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi swojego stanu zdrowia. Tylko na podstawie rzetelnych odpowiedzi specjalista jest w stanie udzielić poprawnej i skutecznej porady medycznej.

 1. Portal internetowy Ogólnopolska Przychodnia Online przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów w stanie ogólnym dobrym, bez dolegliwości.
 2. Poprzez portal internetowy Ogólnopolska Przychodnia Online świadczone są usługi pacjentom którzy z określonego powodu nie mogą udać się do lekarza osobiście. Świadczenia zdrowotne udzielane przez portal Ogólnopolska Przychodnia Online nie mogą zastąpić wizyty w gabinecie lekarskim, a formularz wywiadu zdrowotnego wypełniany przez pacjenta może nie być tak dokładny jak wywiad przeprowadzony przez lekarza twarzą w twarz.W związku z tym zalecamy wizytę u lekarza jeśli tylko będzie to możliwe. Zalecamy także regularne wizyty i badania kontrolne u lekarza prowadzącego.
 3. Warunkiem uzyskania jakiegokolwiek świadczenia zdrowotnego jest zgoda na zbadanie za pomocą systemów teleinformatycznych oraz udzielenie prawdziwych odpowiedzi w formularzu z wywiadem zdrowotnym.
 4. Podanie przez pacjenta informacji i danych kompletnych, prawdziwych i prawidłowych jest warunkiem prawidłowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub informacji wyłączna odpowiedzialność spoczywa na pacjencie.
 5. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem portalu Ogólnopolska Przychodnia Online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji zawartych w formularzu wywiadu zdrowotnego w dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

OGÓLNOPOLSKA PRZYCHODNIA ONLINE

Tańsze konsultacje z lekarzem specjalistą bez wychodzenia z domu

Umów konsultację

Wyszukaj specjalistę